خدمات حرفه‌ای در زمینه‌های مالی، حسابداری، مالیات و بیمه تامین اجتماعی

ارتباط با ما

تهران، خیابان آزادی

info@taraznegaran.ir

برچسب: بخشنامه دستمزد

بخشنامه دستمزد 1401 (مبنای کسر حق ‏بیمه)

بخشنامه دستمزد 1401 (مبنای کسر حق ‏بیمه) به شماره 260‏/1401‏/1000 مورخ 1401/1/16 توسط میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ابلاغ شده است.

متن بخشنامه دستمزد 1401

به پيوست تصوير بخشـنامه شـماره ٢٦٥٣٤٤ مـورخ ٢٢/١٢/١٤٠٠ وزارت تعـاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي موضـوع تصويبنامه جلسه مورخ 19/١٢/١٤٠٠ شورايعالي كار درخصوص تغيير حداقل دستمزد روزانه و ساير سطوح دستمزدى و حداقل مزاياى پرداختي به كارگران مشمول قانونكار در سال 1401 ارسال و ميزان افزايش دسـتمزد روزانـه مبنـاى كسر حق بيمه از ابتداى سال جارى را به شرح ذيل اعلام مينمايد. واحدهاى اجرايي مكلفند ضـمن اطـلاع رسـاني بـه كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي مراتب را به هنگام دريافت ليست و حق بيمه ماهيانه رعايت نمايند:

1- حداقل دستمزد روزانه مبناى وصول حق بيمه بيمه شدگان مشمول قوانين كار و تامين اجتمـاعي (بـه اسـتثناى مشاغل و فعاليتهاى داراى دستمزد مقطوع) مبلغ 1.393.250 ريال اعلام مي‌گردد.

2- ساير سطوح دستمزدى براساس آخرين دستمزد روزانه سال ١٤٠٠، معادل ٣٨ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ١٧١،٧٢٢ريال به شرح ذيل افزايش مي‌يابد.

 مزد روزانه شغل سال ١٤٠١= (١٧١،٧٢٢+٣٨/١×آخرين مزد روزانه شغل در سال ١٤٠٠)

 3- با توجه به اينكه طبق بند (٣) تصويبنامه فوق الذكر مقرر گرديده است كارفرمايان مشمول قانون كار بـه كليـه كارگران اعم از دائم و موقت و مجرد يا متأهل ماهيانه مبلغ ٨،٥٠٠،٠٠٠ ريال بابت كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياى رفاهي و انگيزهاى و همچنين بر اساس مصوبه شماره ١٩٧٥٦/ت٥٨٦٧٣ ه مـورخ ٦٢/٠٢/١٤٠٠ هيـأت محترم وزيران مبلغ 4.500.000 ريال بعنوان حق مسكن (از ابتداى فروردين ماه سال ١٤٠٠) بـه كـارگران مشـمول قانون پرداخت نمايند، لذا كارفرمايان كارگاه‌هاى مشمول قانون كار ميبايست طبق بند (٥) ماده (٢) قانون تامين اجتماعي و آيين‌نامه اجرايي ماده (٩٣) قانون اخيرالذكر با رعايت بخشنامه‌هاى (٥) و (١/٥) جديد درآمد به هنگام تنظيم صورت مزد و مزايا نسبت به درج مبالغ يادشده به همراه ساير اقلام مشمول كسر حق بيمه از جمله خواروبار در ايام اشتغال و غیره در ستون مربوطه و كسر حق بيمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمايند.

توجه: لازم به ذكر مي باشد كه چنانچه براساس مصوبه هيأت محترم وزيران، مبلغ حق مسكن قابل پرداخت به بيمه‌شدگان در سال ١٤٠١ افزايش يابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

4- به موجب بند (٢) مصوبه مزبور و تبصره هاى ذيل آن و نيز دستورالعمل‌هاى صادره از سوى اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جداول مربوطه، كليه كارفرمايان مكلفند از مبلغ مـزد پايـه سـنواتي كارگران مشمول قانون كار (اعم از كارگاه هاى داراى طرح طبقه بندى و فاقد طرح طبقـه بنـدى مشـاغل) كـه ”داراى حداقل يك سال سابقه كار در همان كارگاه شده يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشـته اسـت” مبلـغ روزانه 70.000 ريال حق بيمه متعلقه را كسر و با رعايت ماده (٣٩) قانون تامين اجتماعي و آئين نامه اجرايي مربوطه به سازمان پرداخت نمايند.

شايان ذكر است ملاك محاسبه مبلغ مزد پايه سنواتي براساس مصوبات سـاليانه شـورايعالي كـار و ميـزان سـنوات  اشتغال بيمه شده در همان كارگاه و از تاريخ مبناى ١/١/٩٥ (براى اولين پايه سنواتي) قابل محاسبه خواهد بود.

5- به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه‌شدگان كه در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبـل از ١/١/١٤٠١، دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (٨٨٥،١٦٥ ريال) درج گرديده است، چنانچه در سـال ١٤٠١ كارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان مذكور خوددارى و يا در ليستهاى ارسـالي ترككـار آنهـا را اعلام ننمايد، ميبايست دستمزد آنها به شرح بندهاى (٢) و (٣) فوقالذكر تعيين و سپس مبنـاى محاسـبه حق بيمه ماه‌هايي كه ليست آن ارسال نشده است قرارگيرد.

 6- حداقل مبناى پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان ادامـه بيمـه بـه طـور اختيـارى مطـابق بخشـنامه (٦٨٦) امور بیمه‌شدگان به شماره ثبت ٨١/٩٨/١٠٠٠ مورخ ٥/١/١٣٩٨ برابر ٢/١حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

همچنين مبناى پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان ادامه بيمه به طور اختيارى كه مبنـاى پرداخـت حق بيمه آنـان در سال ١٤٠٠ از رقم روزانه ٨٨٥،١٦٥ ريال بيشتر ميباشد، همانند ساير سطوح دستمزدى معادل ٣٨ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171.227 ريال مطابق روش ذيل در سالجارى افزايش مي‌يابد كـه در هـر حـال از ٢/١ حـداقل دسـتمزد مصوب شورايعالي كار كمتر نخواهد بود.

مبناى پرداخت حق بيمه روزانه سال ١٤٠١ =(١٧١،٧٢٢+٣٨/١×آخرين مبناى پرداخت حق بيمه روزانه در سال ١٤٠٠)

 7- حداقل مبناى پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سـال ١٤٠١ معـادل رقـم روزانـه  ١،٣٩٣،٢٥٠ ريال خواهد بود. همچنين با توجه به مفاد بند ٤ دستور ادارى شماره ٦٢١٢١/٩٩/١٠٠٠ مورخ ٠٢/١٢/٩٩ در مواردى كه دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه صـاحبان حـرف و مشـاغل آزاد بـالاتر از حـداقل دسـتمزد مصـوب شورايعالي كار در سال ١٤٠٠ باشد، ميبايست ضريب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار در سال ١٤٠١ رعايت گردد. 

مثال) بيمه‌شدهاى در  سال ١٤٠٠ نسبت به انعقاد قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه روزانه 2.035.879 ريال اقدام نموده است. با توجه به اينكه دستمزد روزانه مذكور نسبت به حـداقل دسـتمزد سال ١٤٠٠ معادل ٣/٢ ميباشد، بنابراين دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه روزانه وى در سال ١٤٠١ برابر فرمول ذيـل به مبلغ 3.204.475 ريال خواهد بود.

 دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه سال ١٤٠١ =(١،٣٩٣،٢٥٠× ضريب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ١٤٠٠ معادل ٣/٢)

 تذكر: مبناى پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان ايرانيان خارج از كشور و بيمههـاى تـوافقي مطـابق دسـتور ادارى شـماره ١٢١٢٦/٩٩/١٠٠٠ مورخ ٠٢/١٢/٩٩ خواهد بود.

8- كليه پرداختيهاى آن دسته از مقررى بگيران بيمه بيكارى كه تاريخ وقوع بيكارى آنان از تاريخ ١/١/١٤٠١ بـه بعد ميباشد، با رعايت حداقل دستمزد سال ١٤٠١ خواهد بـود. همچنـين پرداختيهـاى آن دسـته از مقـررى بگيـران بيكارى سنوات قبل كه در سال ١٤٠١ ادامه مي‌يابد و مبلغ آن كمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ١٤٠١ ميباشـد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ١٤٠١ ترميم مي‌گردد.

9- ضريب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهرى موضوع بند (٧) هشتصد و چهارمين جلسه هيأت مديره مورخ ٦٢/٣/١٣٨١ و اصلاحات بعدى آن در سال١٣٩٧ به شرح ذيل تعيين و از تاريخ ١/١/١٤٠١ مبناى دريافت حق بيمه و ارايه تعهدات قانوني تعيين مي‌گردد.

      الف)رانندگان بين شهرى:

 رانندگان اتوبوس، کامیون و …            رانندگان وانت بار، سواري، مینیبوس، کامیونت و…

٥/١ برابر حداقل دستمزد       ٢/١ برابر حداقل دستمزد

       

     ب)رانندگان درون شهرى:

 رانندگان اتوبوس درون شهري            رانندگان حمل مسافر(سواري، مینی بوس و …)      رانندگان حمل بار 

١/١برابر حداقل دستمزد        ١/١ برابر حداقل دستمزد       ١/١ برابر حداقل دستمزد

 با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمـل و نقـل بـار و مسافر بين شهرى (ضـريب٥/١) معـادل 2.090.000 ريـال، بابـت راننـدگان مينيبـوس و سوارى(ضـريب ٢/١) معـادل ١،٦٧٢،٠٠٠ ريال، ساير رانندگان و راننـدگان تاكسـي، وانـت بـار و مينـي بـوس درون شـهرى (ضـريب ١/١) معـادل ١،٥٣٣،٠٠٠ ريال تعيين مي‌گردد.

 10- ضرايب دستمزد مقطوع كارگران ساختماني موضوع »بند (٤) يكهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمين« جلسـه مورخ ٣٢/١٠/٩٢ هيات مديره محترم سازمان، به شرح ذيل تعيين و از تاريخ ١/١/١٤٠١ مبناى دريافـت حـق بيمـه و تعهدات قانوني قرار مي‌گيرد.

 الف)- كارگر درجه يك (كارگر ماهر، استادكار) ٤/١ برابر حداقل دستمزد  ب)- كارگر درجه دو (كارگر نيمه ماهر، كمك استادكار) ٣/١ برابر حداقل دستمزد ج)-كارگر درجه سه (كارگر عمومي) ٢/١ برابر حداقل دستمزد

 با توجه به بند فوق حق بيمه كارگران ساختماني ميبايست براساس سطح مهارت اعلام شده در كارت مهارت فنـي آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرايب٢/١ ٣ ،/١ ٤ ،/١ برابر حـداقل دسـتمزد (بـه ترتيـب ١،٦٧٢،٠٠٠ ١،٨١١،٠٠٠ ، و  ١،٩٥١،٠٠٠) ريال براساس سطح مهارت كارگران مزبور و با رعايت مصوبات هيات مـديره محاسبه و وصول گردد.

11- با عنايت به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي و هياتامناى محترم سازمان تامين اجتماعي، حداكثر دسـتمزد روزانه مشمول كسر حق بيمه از ابتداى سال جارى ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه تعيين و رعايت موضوع حسب مورد در ماه‌هاى 29، 30 و 31 روزه الزامي می‌باشد.

12- مركز فناورى اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بايست حداكثر ظرف مدت يك ماه پـس از صـدور ايـن بخشـنامه تمهيدات لازم را بمنظور بروزرساني نرمافزارهاى موجود و طراحي و پياده سـازى سـاير نـرمافزارهـاى مـورد نيـاز را بـا همكارى شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين فراهم نمايند.

     مسئول حسن اجراى مفاد اين بخشنامه، مديران كـل، معـاونين، روسـا و كارشناسـان ارشـد ادارات كـل اسـتان‌ها و مسئولين ذيربط در واحدهاى اجرايي خواهند بود.

میرهاشم موسوی